Všeobecné obchodní podmínky

.

Všeobecné obchodní podmínky ke Smlouvě o střežení a monitorování vozidel znění účinné od 25. 05. 2018

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy při poskytování služeb definovaných níže obchodní společností GPS SECURITY s.r.o., IČ:05080886, se sídlem Praha 1 - Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 (dále jen "Poskytovatel") příjemci služby (dále jen "Účastník"), na základě Smlouvy o střežení a monitorování vozidel (dále jen "Smlouva"), uzavřené v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., obchodním zákoníkem, a jsou pro smluvní strany závazné.

Ujednání obsažená ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Smlouvou se Poskytovatel zavazuje poskytovat Účastníku služby systému elektronického monitorování a Účastník se zavazuje platit za ně Poskytovateli dohodnutou cenu.

Pojmy:

 • Vozidlem se rozumí motorové vozidlo, které bylo jako objekt monitoringu zařazeno do elektronického systému monitorování a je specifikováno Smlouvou.
 • Systémem se rozumí soubor technického a programového vybavení, který zajišťuje průběžný sběr informací o poloze vozidla a dalších parametrů z vozidla a přenos těchto informací na centrální server, kde jsou data k dispozici promítnutá do mapových podkladů pro centrální dispečink střežící agentury, případně i pro klienty monitorování a to prostřednictvím internetového portálu www.securitygps.cz.

Vymezení předmětu plnění

 • Předmětem služby Pasivního střežení - je kontinuální lokalizace vozidla systémem s centrálním dispečinkem zabezpečení s možností sdělování této lokalizace Poskytovatelem na vyžádání Účastníka. V případě, že Účastník pojme podezření na ztrátu vozidla, kontaktuje telefonicky na sjednaném telefonním čísle centrální dispečink zabezpečení Poskytovatele, který pozici vozidla Účastníkovi sdělí. Součástí Pasivního střežení je v případě potvrzení podezření na odcizení vozidla poskytnutí služeb fyzického vyhledávání vozidla, zajištěné poskytnutím součinnosti s policejními orgány ze strany Poskytovatele při pátrání po odcizeném vozidle. Součástí Pasivního střežení je, v případě potvrzení podezření na odcizení vozidla, poskytnutí služeb fyzického vyhledávání vozidla, zajištěné poskytnutím součinnosti s policejními orgány ze strany Poskytovatele při pátrání po odcizeném vozidle.
 • Předmětem služby Aktivního střežení je aktivní elektronické zabezpečení vozidla systémem s centrálním dispečinkem zabezpečení s uživatelským přístupem Účastníka přes WWW rozhraní k on-line lokalizaci vozidla na území CZ prostřednictvím sítě internet, včetně doprovodných služeb, jejichž přesný výčet a konfigurace jsou uvedeny v popisu umístěném na internetových stránkách. V případě, že v rámci České republiky vznikne podezření na odcizení vozidla v důsledku aktivace bezpečnostních senzorů bez přítomnosti identifikační karty Účastníka, vyhlásí Poskytovatel poplach a vyrozumí o zjištěných skutečnostech Účastníka. V případě, že se potvrdí podezření na odcizení vozidla, zahájí Poskytovatel službu fyzického vyhledávání vozidla, zajištěné poskytnutím součinnosti s policejními orgány ze strany Poskytovatele při pátrání po odcizeném vozidle. Pro území mimo Českou republiku zahrnuje služba Aktivního střežení CZ (s pasivním střežením v zahraničí) zjištění aktuální polohy vozidla na vyžádání Účastníkem a v případě potvrzení odcizení vozidla Účastníkem, poskytnutí služeb fyzického vyhledávání vozidla, zajištěné poskytnutím součinnosti s policejními orgány ze strany Poskytovatele při pátrání po odcizeném vozidle.
 • Předmětem služby Aktivního střežení v rámci EU je aktivní elektronické zabezpečení vozidla systémem s centrálním dispečinkem zabezpečení. V případě, že vznikne podezření na odcizení vozidla v důsledku aktivace bezpečnostních senzorů bez přítomnosti identifikační karty Účastníka, vyhlásí Poskytovatel poplach a vyrozumí o zjištěných skutečnostech Účastníka. V případě, že se potvrdí podezření na odcizení vozidla, zahájí Poskytovatel službu fyzického vyhledávání vozidla, zajištěné poskytnutím součinnosti s policejními orgány ze strany Poskytovatele při pátrání po odcizeném vozidle. 7. V případě, že se potvrdí podezření na odcizení vozidla, zahájí Poskytovatel službu fyzického vyhledávání vozidla, zajištěné poskytnutím součinnosti s policejními orgány ze strany Poskytovatele při pátrání po odcizeném vozidle.
 • Předmět služby e-call, je aktivní asistenční služba, centrálního dispečinku systému na území EU prostřednictvím sítě GSM /GPRS. V případě mimořádní události Účastník pomocí SOS tlačítka zahájí mobilní (verbální / telefonní) komunikaci s asistenční služnou.
 • Cena služeb je tvořena částkou za vyúčtovací období sjednané ve Smlouvě (dále jen "Paušál") a dále položkovými cenami za zvlášť sjednané služby (dále jen "Služby"). Vyúčtovacím období je rozuměn měsíc, čtvrtletí, půlrok nebo rok. Vyúčtovací období začíná vždy dnem podpisu. Ceny jsou sjednány bez DPH, DPH bude k ceně přičtena v sazbě určené v souladu s platnými právními předpisy. Poskytovatel vystaví Účastníkovi fakturu - daňový doklad, kterým dojde k vyúčtování Paušálů a Služeb za sjednané vyúčtovací období. Pokud je Účastníkem zvolené vyúčtovací období měsíc, vystaví Poskytovatel Účastníkovi první fakturu, kterou budou vyúčtovány Paušál a Služby za první vyúčtovací období, vždy do 10 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy a každou následující fakturu, kterou budou vyúčtovány Paušál a Služby za další vyúčtovací období, vystaví Poskytovatel Účastníkovi zpětně za minulý měsíc vždy do 10. kalendářního dne následujícího měsíce. Pokud je Účastníkem zvolené vyúčtovací období čtvrtletí, půlrok nebo rok, vystaví Poskytovatel Účastníkovi první fakturu, kterou budou vyúčtovány Paušál a Služby za první vyúčtovací období, vždy do 10 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy a každou následující fakturu, kterou budou vyúčtovány Paušál a Služby za další vyúčtovací období, vystaví Poskytovatel Účastníkovi na další období dopředu vždy nejpozději do 10. kalendářního dne po konci měsíce, ve kterém dochází k počátku dalšího smluvního období. Takto vystavené faktury bude Poskytovatel vystavovat se splatností 14 kalendářních dnů a bude zasílat Účastníkovi na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě. Pokud ve Smlouvě emailová adresa není sjednána, pak Poskytovatel zašle fakturu Účastníkovi v listinné podobě na adresu uvedenou ve Smlouvě - v takovém případě je Poskytovatel oprávněn účtovat Účastníkovi korespondenční poplatek ve výši 60 Kč s DPH/faktura.
 • Sankce Účastník je povinen hradit cenu dodané monitorovací jednotky, příslušenství a poskytovaných služeb a paušálů řádně a včas, pokud tak neučiní do 5 kalendářních dnů po splatnosti, bude mu zaslána výzva k úhradě zpoplatněná dle aktuálního ceníku. Po třech výzvách je Účastník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši dle aktuálního ceníku. Časové rozmezí mezi jednotlivými výzvami je 5 kalendářních dnů. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost Účastníka nahradit Poskytovateli případně vzniklou škodu. Zpřístupnění služby Poskytovatel je povinen zpřístupnit služby, k jejichž plnění se zavázal, do 10 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Součástí zpřístupnění je odeslání informační karty s telefonním číslem centrálního dispečinku zabezpečení Poskytovatele, který zajišťuje poskytování služby non-stop 24 hodin denně, 365 dní v roce, Účastníkovi. V případě sjednání služby Web střežení budou Účastníkovi rovněž sděleny přístupové údaje webového portálu systému GPS SECURITY. Pro případ prodlení Účastníka s úhradou splatné pohledávky je Poskytovatel oprávněn zablokovat poskytování služby, a to až do 10. (desátého) kalendářního dne následujícího po řádném zaplacení splatného závazku Účastníkem. Zablokování poskytování služby v takovém případě nemá vliv na povinnost Účastníka zaplatit cenu služby v plné výši. Náhrada ceny služby v takovém případě Účastníku nenáleží. SIM karta Na základě Smlouvy je poskytnuta Účastníkovi do užívání SIM karta jako součást služby. Tato SIM karta je vložena v komunikační jednotce ve vozidle a je vlastnictvím Poskytovatele. Účastník není oprávněn po dobu trvání smlouvy SIM kartu z jednotky vyjmout Pro případ neoprávněné manipulace se SIM kartou sjednávají smluvní strany jednorázovou smluvní pokutu ve výši dle aktuálního ceníku. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost náhrady škody, která v souvislosti s neoprávněnou manipulací se SIM poskytovateli vznikla. Kontrola komunikačních jednotek - řešení poruchy Účastník odpovídá za zajištění komunikační jednotky před působením vnějších vlivů, včetně neoprávněných zásahů, a za stav napájení komunikační jednotky. V případě zjištění neshody nebo podezření na závadu je Účastník povinen kontaktovat dispečink Poskytovatele a v případě pokynů dispečinku přistavit na své náklady a nebezpečí vozidlo k provedení kontroly, resp. Odstranění závady, a to do autorizovaného servisu Poskytovatele. Účastník je povinen přistavit vozidlo na svůj náklad a nebezpečí k provedení odstranění závady rovněž v případě jejího zjištění ze strany Poskytovatele. Komunikace a heslo Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen komunikovat s Poskytovatelem prostřednictvím kontaktů, které si strany určily ve Smlouvě. Poskytovatel je oprávněn vždy na začátku komunikace požádat Účastníka o sdělení hesla, které je součástí smlouvy. Bez sdělení hesla není Poskytovatel povinen službu poskytnout. Účastník je povinen uchovat heslo v tajnosti a chránit jej před vyzrazením a zneužitím, rovněž je povinen chránit před zneužitím telefonické a emailové kontakty. Odpovědnost za vyzrazení a zneužití hesla a/nebo telefonických a emailových kontaktů nese Účastník. V případě ohrožení bezpečnosti či ztrátě hesla a/nebo telefonických a emailových kontaktů je Účastník povinen neprodleně kontaktovat Poskytovatele a provést jejich změnu. Sjednaná úprava komunikace se nevztahuje na otázku doručování písemností, týkajících se vlastní Smlouvy.

Ochrana osobních údajů

 • Poskytovatel se při své činnosti řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (dále jen "GDPR") a zavazují se veškeré osobní údaje, které jim budou Účastníkem sděleny, považovat za důvěrné, používat je výlučně k plnění Smlouvy, tyto nezveřejňovat a neposkytnout je třetí osobě s výjimkou případů, kdy takové poskytnutí je nezbytné ke splnění účelu Smlouvy. Účastník uzavřením Smlouvy uděluje Poskytovateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v databázích Poskytovatele. Účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu či doplnění. Účastník prohlašuje, že je seznámen s tím, že v rámci plnění závazků ze Smlouvy Poskytovatel kontinuálně provádí lokalizaci vozidla a tuto zaznamenává. S uvedeným bez výhrad či připomínek souhlasí a prohlašuje, že uvedenou skutečnost nepovažuje za zásah do svých osobnostních a jiných práv. Je povinen na tuto skutečnost upozornit třetí osoby, kterým svěří vozidlo k užívání, a vyžadují-li to zvláštní právní předpisy, je povinen vyžádat si souhlas těchto osob. Odpovědnost Poskytovatele Účastník bere na vědomí, že služby poskytované na základě této Smlouvy zvyšují bezpečnost majetku před neoprávněnými zásahy, pomáhají předcházet trestné činnosti a v případě spáchání trestné činnosti napomáhají jejímu odhalení a zmírňují její následky.
 • Poskytovatel proto nemůže nést a nenese žádnou odpovědnost za škody, které Účastníku či třetím osobám vznikly neoprávněným zásahem do jejich práv ze strany pachatelů trestné činnosti či třetích subjektů neoprávněně jednajících proti právům Účastníka či třetích osob. Zejména Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Účastníku či třetím osobám v důsledku nevypátrání vozidla. Účastník je povinen neprodleně oznámit Poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služeb dle Smlouvy.

Povinnosti účastníka

 • Účastník je povinen se do 30 dní od podepsání závazné objednávky dostavit do autorizovaného servisu Poskytovatele k montáži. Montáž se provádí vždy v den a hodinu, na které se obě strany domluvily. Pokud se účastník bez řádné omluvy minimálně 48 hodin před domluveným termínem nedostaví, má Poskytovatel právo účtovat mu smluvní pokutu dle aktuálního ceníku.
 • Účastník je povinen se jednou ročně dostavit k servisní prohlídce do autorizovaného servisu Poskytovatele, prohlídka je zpoplatněna dle aktuálního ceníku. Servisní prohlídka se provádí vždy v den a hodinu, na které se obě strany domluvily. Pokud se Účastník bez řádné omluvy minimálně 48 hodin před domluveným termínem nedostaví, má Poskytovatel právo účtovat mu smluvní pokutu dle aktuálního ceníku.
 • Při ukončení smlouvy je účastník povinen se dostavit na demontáž jednotky do autorizovaného servisu Poskytovatele, demontáž je zpoplatněna dle aktuálního ceníku. Demontáž se provádí vždy v den a hodinu, na které se obě strany domluvily. Pokud se Účastník bez řádné omluvy minimálně 48 hodin před domluveným termínem nedostaví, má Poskytovatel právo účtovat mu smluvní pokutu dle aktuálního ceníku. V tomto případě má poskytovatel právo naúčtovat Účastníkovi i cenu SIM karty dle aktuálního ceníku, včetně nákladů spojených s její deaktivací. Pokud bude termín (tedy den a hodina) jakéhokoli servisního úkonu výše definovaného (tedy instalace jednotky, servisní prohlídka nebo demontáž jednotky) s Účastníkem dohodnut v termínu kratším než 48 hodin před samotným úkonem, považuje se tento termín za tzv. Expresní a je pro Účastníka závazný bez možnosti zrušení. Pokud se Účastník na takový termín nedostaví, má Poskytovatel právo účtovat Účastníkovi smluvní pokutu dle aktuálního ceníku.

Trvání Smlouvy

 • Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 12 měsíců od jejího podpisu, pokud není uvedeno jinak. Smlouva se automaticky prodlužuje na další období 12ti měsíců a to i opakovaně, pokud není Účastníkem podána písemná žádost o neprodloužení smlouvy a to nejméně 30 dní před termínem jejího prodloužení. Doručování Smluvní strany se dohodly, že si dokumenty v listinné podobě (dále jen "Písemnosti") budou doručovat na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy či na jinou adresu pro doručování, která bude druhé straně oznámena s dostatečným předstihem.
 • Písemnost se považuje za doručenou okamžikem, kdy druhá strana tuto písemnost obdrží.
 • Písemnost se považuje za doručenou rovněž okamžikem, kdy ji adresát odmítne převzít nebo desátým dnem od uložení zásilky na poště, a to i v případě, že se adresát na adrese pro doručování nezdržuje a o zaslání příslušné Písemnosti nedozvěděl. Pokud se vrátí zásilka s Písemností jako nedoručitelná (např. s poznámkou, že adresát se v místě nezdržuje, nenachází, nesídlí, je neznámý nebo se odstěhoval bez udání nové adresy) má se za to, že příslušná Písemnost byla doručena dnem vrácení takové zásilky bez ohledu na to, zda se adresát o zásilce dozvěděl či mohl dozvědět.
 • Závěrečná ustanovení Smluvní strany se dohodly, že Smlouva včetně VOP se řídí ustanovením zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., obchodním zákoníkem. Smlouvu je možno měnit pouze písemně, a to písemnými dodatky, které budou číslovány vzestupně, podepsanými smluvními stranami nebo osobami zmocněnými smluvními stranami k podpisu dodatku speciální písemnou plnou mocí.